Psiholoģija

Psiholoģija

Psiholoģija ir zinātne par cilvēka uzvedību, personību un psihiskajiem procesiem. Psiholoģija
pēta cilvēka uzvedību, psihiskos procesus un personību, organisma fizisko stāvokli un apkārtējo
vidi.
Psihiskos procesus var saukt arī par mentālajiem procesiem. Personība nosaka cilvēka
individuālās atšķirības un raksturo tās psiholoģiskās īpašības, kuras atbild par saskaņotām jūtu,
domāšanas un uzvedības izpausmēm. Uzvedība ir organisma darbība, kas rodas, organismam
mijiedarbojoties ar apkārtējo vidi. Psihiskie procesi ir visi izziņas procesi (domāšana,uztvere,

atmiņa, u.c.), ar kuru starpniecību cilvēks iegūst informāciju par apkārtējo pasauli, šo informāciju
apstrādā, uzglabā un izmanto, kā arī emocionālie procesi, kas nodrošina cilvēka emocionālo
attieksmi pret apkārtējo pasauli, notikumiem un pašam pret sevi.

Klīniskā psiholoģija

Klīniskās psiholoģijas pētniecības vispārējais mērķis ir izprast cilvēka domāšanas, emocionālās
un uzvedības problēmas, tās cēloņus un sekas, lai attīstītu pieejas un metodes, kā mazināt vai
novērst šīs problēmas un traucējumus. Vienlaikus tās mērķis ir veicināt garīgo veselību un
attīstīt efektīvas stratēģijas, kā cilvēkam tikt galā ar dažāda veida dzīves izaicinājumiem.

Kā izpaužas psihologa konsultācija?

Klīniskās psiholoģijas vizītes laikā psihologs izmanto dažādas metodes un iegūst informāciju no
vairākiem avotiem. Klīniskie psihologi izmanto izpētes metodes, kas balstītas zinātniskā teorijā
un empīriskā pētniecībā: klīnisko intervēšanu; uzvedības novērošanu un novērtēšanu;
standartizētus testus intelekta novērtēšanai; dažādas temperamenta, pašcieņas,
pašefektivitātes, emociju un uzvedības pašnovērtējuma aptaujas; projektīvas metodes u. c.
Klīniskam psihologam ir svarīgi prast izvēlēties vispiemērotākās izpētes metodes katram
klientam noteiktā situācijā un atzinumā norādīt uz jebkādiem izpētes metožu ierobežojumiem.

Psihologs

Psihologs ir speciālists ar augstāko izglītību psiholoģijas zinātnē. Psihologi pārvalda zināšanas
par cilvēka uzvedības modeļiem,attiecībām ar citiem cilvēkiem un domāšanas veidu. Psihologs
strādā ar psihiski veseliem cilvēkiem – klientiem, palīdzot cilvēkiem izprast grūtības, meklēt
jaunus risinājuma veidus, to rašanās iemeslus un mehānismus, sniedzot tiem konsultācijas,
apzināties savas stipras puses un resursus, saprast savas dzīves mērķus un vēlmes. Psihologs
grūtību risināšanas procesā palīdz cilvēkam atklāt un izmantot paša iekšējos resursus.

Ko dara psihologs?

Psihologs sniedz cilvēkiem individuālās konsultācijas, ka arī strādā ar grupām. Strādājot ar
klientiem psihologs:
● Nenosodot, uzklausa un cenšas uztver klienta teikto no viņa skatpunkta,
● Sniedz emocionālu atbalstu,
● Sniedz nepieciešamo informāciju,
● Cenšas izprast klienta domas, emocijas un vēlmes, arī tās, kurus klientam ne vienmēr
izdodas pateikt,
● Gatavs sarunai par klienta nodomiem, centieniem, iecerēm,
● Konsultē klienta valodā,
● Palīdz klientam atrast sevī resursus
● Palīdz risināt un pieņemt sarežģītus lēmumus,
● Psihologs savā darbā ievēro konfidencialitātes principu attiecībā pret klientu un viņa
sniegto informāciju, izņemot gadījumus, ja klients apdraud savu vai citu dzīvību vai
veselību.

Ko psihologs nedara?

Nerīkojas un nerisina problēmas klienta vietā;
Nenosaka diagnozes un nenozīmē zāles;
Nedod vienīgo, pareizo padomu.

KONTAKTI